Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym


„Konkurs Ścieżka dla Mazowsza/2019”:

Umowa o dofinansowanie projektu: NR:MAZOWSZE/0123/19-00 zawarta w dniu 27 listopada 2019r. pomiędzy : Gaslux spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( 02-220 ) przy ul. Łopuszańskiej 35 jako Lidera Konsorcjum oraz Konsorcjantem – Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, z siedzibą w Warszawa (00-908 ) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 realizującymi wspólnie na podstawie umowy jako konsorcjum : Projekt „ Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym” , a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ( 00-695 ) przy ul. Nowogrodzkiej 47a
Tytuł Projektu: „ Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych, ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym” .
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do dystrybucji sterownika instalacji do siników wysokoprężnych mieszanką oleju napędowego (ON) i gazu ziemnego (CNG).Rozwiązanie to pozwoli na zmniejszenie zużycia paliwa , a przez to jego kosztów, poprzez wykorzystanie mieszaniny ON i CNG. Opracowane rozwiązanie pozwoli na redukcję kosztów prowadzenia działalności transportowej oraz zmniejszenia płat drogowych dla ciągników siodłowych zasilanych paliwem alternatywnym (CNG).Dzięki instalacji ON/CNG pozwoli również na zmniejszenie emisji szkodliwych składników spalin (cząstek stałych i tlenków azotu).
Instalacja pozwoli na zachowanie w eksploatacji taboru, który przestał/przestanie spełniać europejskie normy środowiskowe.
Celem pośrednim jest opracowanie mobilnego stanowiska diagnostycznego, które będzie wykorzystywane podczas montażu instalacji ON/CNG. Umożliwi ona szybką diagnostykę modernizowanego pojazdu, sprawdzenie stanu silnika oraz weryfikację poprawności pracy zamontowanej instalacji ON/CNG w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych, w siedzibie zamawiającego instalację. Mobilność stacji umożliwi przeprowadzenie prac montażowych i serwisowych w bazie klienta, co eliminuje konieczność wysyłania taboru w określony punkt Polski.
Wysokość kosztu Projektu:
  • wydatki ogółem: 19 484 349,26 zł.
  • wysokość kosztów kwalifikowanych: 19 484 349,26 zł.
  • wysokość dofinansowania: 14 442 733,08 zł.Dostawy

Dostawa silników testowych wysokoprężnych wraz z osprzętem – szt. 4

Zarządzenie 05/03/2020

Zarządzenie 03/03/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 01/03/2020

Zapytanie ofertowe 01/03/2020

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Dostawa elementów do instalacji sprężonego gazu ziemnego CNG w wykonaniu EX związanej z modernizacją istniejącego stanowiska diagnostyczno-dynamometrycznego do badań instalacji gazu sprężonego CNG w układzie zasilania silnika testowego wysokoprężnego z zapłonem samoczynnym – reduktor – szt. 2 i ogrzewacza – szt.2

Zarządzenie 06/03/2020

Zarządzenie 04/03/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 02/03/2020

Zapytanie ofertowe 02/03/2020

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Dostawa materiałów i urządzeń na potrzeby modernizacja stanowiska diagnostyczno-dynamometrycznego do badań instalacji ON/CNG wraz z montażem instalacji w istniejącym budynku

Zarządzenie 02/06/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 01/06/2020

Zapytanie ofertowe 01/06/2020

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dostawa platformy montażowej, elementów do zabudowy oraz aparatury i wyposażenia mobilnej stacji diagnostyczno-dynamometrycznej – elementów mechanicznych

Zarządzenie 06/08/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 01/08/2020

Zapytanie 01/08/2020

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dostawa aparatury i wyposażenia mobilnej stacji diagnostyczno-dynamometrycznej – elementów elektronicznych, elektrycznych oraz gazowych

Zarządzenie 07/08/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 02/08/2020

Zapytanie 02/08/2020

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dostawa elementów elektronicznych i elektrycznych do wykonania instalacji ON/CNG z niezbędnym osprzętem

Zarządzenie 08/08/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 03/08/2020

Zapytanie 03/08/2020

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dostawa elementów mechanicznych i gazowych do wykonania instalacji ON/CNG z niezbędnym osprzętem

Zarządzenie 09/08/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 04/08/2020

Zapytanie 04/08/2020

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dostawa ciągnika siodłowego do zamontowania instalacji ON/CNG

Zarządzenie 10/08/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 05/08/2020

Zapytanie 05/08/2020

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dostawa naczepy do przeprowadzenia badań drogowych ciągnika siodłowego oraz transportu mobilnej stacji diagnostyczno-dynamometrycznej

Zarządzenie nr 02/12/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie nr 01/12/2020

Zapytanie ofertowe 01/12/2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego stanowiska w istniejącym budynku do badań parametrów silników wysokoprężnych zasilanych konwencjonalnie i mieszaniną oleju napędowego i gazu ziemnego (sprężony gaz ziemny CNG)

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 01/02/2020

Zapytanie ofertowe 01/02/2020

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji ON/CNG

Zarządzenie 03/05/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 01/04/2020

Zapytanie ofertowe 01/04/2020

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Opracowanie oprogramowania do sterownika instalacji ON/CNG

Zarządzenie 04/05/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 02/04/2020

Zapytanie ofertowe 02/04/2020

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Opracowanie dokumentacji projektowej mobilnej stacji diagnostyczno-dynamometrycznej

Zarządzenie 03/06/20

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 01/05/2020

Zapytanie ofertowe 01/05/2020

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Opracowanie oprogramowania dla mobilnej stacji diagnostyczno-dynamometryczne

Zarządzenie 04/06/2020

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie 02/05/2020

Zapytanie ofertowe 02/05/2020

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Audyt zewnętrzny

Zapytanie ofertowe 01 10 2021

Zarządzenie nr 01 10 2021

Zapytanie ofertowe 01 10 2021 skorygowane w dniu 11.10.2021r.

Zarządzenie nr 02 10 2021

Protokół z wyboru wykonawcy

Zarządzenie nr 03 10 2021

Uzyskanie certyfikatów i tłumaczenie dokumentacji

Zarządzenie nr 01/02/2023

Zapytanie ofertowe 01/02/2023

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 do SIWZ „Oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 01 02 2023

Zarządzenie nr 02 02 2023

Protokół 01 02 2023 z wyboru wykonawcy

Szkolenie montażystów w zakresie montażu instalacji ON/CNG

Zapytanie ofertowe 01/06/2023

SIWZ - szkolenie montażystów instalacji ON/CNG

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 do SIWZ „Oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

Zarządzenie nr 01 06 2023

Zarządzenie nr 02/06/2023

Protokół 01/06/2023 z wyboru wykonawcy

Zarządzenie nr 04/06/2023

Notatka służbowa 04/06/2023

Protokół 01/06/2023 z wyboru wykonawcy